PRAKTISK INFORMATION

Telefontid:
Dagligt kl. 8.00 - 8.45
Telefontiden er forbeholdt patienter der skal i kontakt med lægen. Det kan være svar på laboratorieprøver, diverse undersøgelser eller akut sygdom.

Tidsbestilling:
Dagligt kl. 8.00 - 11.30 samt 12.45 - 14.00.
Du kan bestille tid hos klinikpersonalet til ikke akutte konsultationer. Af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen bedes du ved tidsbestilling oplyse årsagen til henvendelsen. Bestil i god tid før.
Ved fortsatte kontroller er det mest hensigtsmæssigt at aftale ny tid i forbindelse med konsultationen.
Du har også mulighed for at bestille tid via "E-KONS LOGIN" på forsiden. (Pt ikke muligt pga. corona)

Receptfornyelse:
Dagligt kl. 8.00 - 11.30 samt 12.45 - 14.00.
Receptfornyelser der ikke kræver kontakt med læge kan ske i dette tidsrum eller bestilles døgnet rundt via denne hjemmeside under punktet receptfornyelse.
Vær opmærksom på at sovetabletter, beroligende tabletter og stærkt smertestillende (morfika) IKKE mere kan bestilles hos personalet, men kræver lægekontakt. 

Du kan også bestille medicin via "LOGIN HER" på forsiden.

E-mailkonsultationer:
Der er mulighed for at kontakte lægerne via "LOGIN HER" på forsiden.. Her kan man stille korte spørgsmål eller forespørgsler f.eks. svar på laboratorieprøver, røntgenundersøgelser etc.
Vi svarer så hurtigt vi kan og man vil normalt få svar efter 1-2 arbejdsdage.
 
Akuttider:
Mandag - fredag er der åbent fra kl. 8.00 - 10.30 uden tidsbestilling for patienter med akut sygdom, opstået indenfor de sidste par dage.
For at undgå urimelig lang ventetid, vil lægen henvise til almindelig tidsbestilling ved sekretæren, hvis det vurderes, at henvendelsen ikke skyldes akut sygdom. (Pga corona, er de akutte tider pt ikke gældende, ring i stedet for.)
Hvis man er i tvivl om, hvilken kategori man hører til, bedes man ringe og spørge lægen mellem kl. 8.00 - 8.45.
Er der andre problemer, udover den akutte sygdom, vil lægen også henvise til almindelig tidsbestilling ved sekretæren.
Man kan ikke forvente at blive set af en bestemt læge i akuttiden.

Celleskrab: Sygeplejersken udfører regelmæssige celleskrab. Bestil tid hos sekretæren.

Lungefunktionsundersøgelse: Er du ryger og over 40 år, inviteres du til undersøgelse af din lungefunktion. Bestil tid hos sekretæren.
 
Medicin via hjemmesiden:
Stærk smertestillende medicin, sovetabletter og beroligende medicin kan IKKE bestilles via hjemmesiden. Medicinen skal bestilles ved en konsultation hos lægen.

Sundhedskort:
Medbring altid det gule sundhedskort, også til børn, ved henvendelse i klinikken. Har du mistet dit sundhedskort kan et nyt bestilles på Borger.dk via link:

https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=145a2083-c205-407f-bf6c-512d41376077

Handikapforhold:
Klinikken har god adgang for kørestolsbrugere. 

 

 

 

 

 

 

PRIVATLIVSPOLITIK.

En virksomhed er efter EU’s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. Privatlivspolitikken lægges på klinikkens hjemmeside.

Privatlivspolitik for patienter

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Familielægerne + lægerne Teglgårdsparken 100 1 th som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Familielægerne + lægerne Teglgårdsparken 100 1 th behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger Familielægerne + lægerne Teglgårdsparken 100 1 th indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger ("følsomme personoplysninger"):

Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig

Udarbejdelse af lægeerklæringer

Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.

Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier

Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter

Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser

Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier

Afregningsformål

Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

Dokumentationspligt

Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen

Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer

Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder

Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

 

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.

Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.

Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).

Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.

Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.

Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.

Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.

Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.

I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.

Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.

Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.

Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.

Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.

Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

EG Clinea

Andre IT-leverandører

DAK-E (digitale forløbsplaner)

DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)

 

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning ("profilering").

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på

 

Familielægerne + lægerne Teglgårdsparken 100 1 th

Teglgårdsparken 100 1 sal

5500 Middelfart

 

Dato: 24.05.2018